top of page

Process and Emissions Servey - Hebrew

סקר תהליכים ופליטות למפעל המורכב ממספר מתקנים, בהם מבצעים תהליכים שונים לטיהור הפרדה וייצור של כימיקלים לתעשייה.

בפרויקט זה ביצענו כתיבת סקר סביבתי וסקר תהליכים ופליטות, עבור מפעל אשר נדרש בהם לצורך חידוש רישיון העסק שלו, על פי דרישת הרשות המקומית באזור.

בהכנת הסקרים נבחנו כל שלב ושלב בתהליכים בכל אתר, ונסקרו כלל הפליטות וההשפעות של המפעל על הסביבה. בין הנושאים שהסקרים עסקו בהם: שפכים, פסולת, פליטות לאוויר, חומרים מסוכנים, וכדומה, תוך תוך פירוט המצב הקיים במפעל והשוואתו לדרישות בחוק, על מנת לוודא שהמתקנים עומדים כולם בתקנים שנקבעו.

השפעת המפעל על הסביבה נבדקה גם בהקשר של צריכת משאבים כגון מים, חשמל, וחומרים שונים המשמשים לתהליך. נסקרה גם תכנית התחזוקה של המפעל, כולל זמני הפעלה והשבתה לצורך ביצוע בדיקות ותיקונים, והתאמתה לדרישות בחוק.

כמו כן, נבדק מיקום המפעל ביחס לרצפטורים הציבוריים שבסביבתו, וההשפעות הסביבתיות אשר נוגעות לעניין זה, דוגמת רעש, זיהום אוויר, קרינה ועוד.

במסגרת ביצוע הסקרים, ניתן למפעל ייעוץ סביבתי, כיצד לעמוד בדרישות השונות של הרשויות, ביניהן המשרד להגנת הסביבה, תוך שמירה על יעילות וכלכליות התהליכים השונים.

כחלק מהכנת הסקר התבצע גם סיור במפעל וסביבתו, ופגישות עם צוות המפעל, בהן פורטו והוסברו כל שלבי התהליך ונסגרו כלל הפערים.

איסוף הנתונים הרבים שנדרשו וכתיבת הסקרים נעשו בזמן קצר, ועם זאת התבצעו באופן המקצועי ביותר, תוך שמירה על קשר שוטף עם צוות המפעל, התעמקות, דיוק ותשומת לב לפרטים.

הכנת הסקר נעשתה על פי כל הדרישות הרגולטוריות העדכניות ביותר של המשרד להגנת הסביבה, תוך עבודה מול הרשויות וייעול התהליך כך שיתבצע באופן המיטבי ובזמן הקצר ביותר.

חברת סוטוק הנדסה סביבתית עוסקת בייעוץ, תכנון וניהול פרויקטים סביבתיים. החברה בעלת ניסיון מעשי בתחומי טיפול בשפכים, רישוי, ניהול פרויקטים וסקרי סיכונים. החברה נותנת מעטפת כוללת לכלל האישורים הנדרשים למפעל, בצורה המקצועית ביותר, עם תודעת שירות המאופיינת בזמינות גבוהה, "סגירת כל הקצוות", יחס אישי ועבודה משותפת עם צוות המפעל. חברת סוטוק נותנת מענה רחב ומקיף על ידי שיתופי פעולה עם חברות תכנון, ייעוץ וטיפול בפסולת הגדולות בעולם.

bottom of page