top of page
IMG_20190626_130634_edited.jpg

סקר פסולת

סקר פסולת הוא נקודת הפתיחה לטיפול אפקטיבי ומציאת חלופות סביבתיות וכלכליות יותר לפסולת שלכם לעומת הטמנה.

​סקר פסולת דורש איסוף מידע, הגדרה וסיווג של כלל הפסולות המסוכנות והלא מסוכנות במפעל.

סיווג פסולות הוא חלק מהותי מתהליך ניהול פסולות. ע"פ סיווג הפסולת נדע כיצד להתייחס לפסולת בין אם היא מסוכנתאו לא, למשל  מה רמות הסיכון אליהם העובדים נחשפים מה אמצעי הזהירות הנדרשים וכמובן פועל יוצא מזה זה עלות פינוי הפסולות והשפכים.

 

פסולת מסוכנת דורשת טיפול

על פי דרישות היתר רעלים אין להחזיק בה במפעל יותר מ6  חודשים (לעיתים יש החמרות או הקלות בנושא).

הגישה לפסולת מסוכנת (או לא) היא מסתמכת על חוק חומרים מסוכנים (1993) "פסולת חומרים מסוכנים" – חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן, המסולק או מיועד לסילוק או שיש לסלקו על פי הוראות כל דין- ההגדרה הזו מיושנת ובעייתית. כיום נוצר מצב אבסורדי ש"פסולת " בארץ מוגדרת באופן שונה מארה"ב או אירופה ואז למשל חומר שיצא מארה"ב לארץ מגיע כפסולת כאשר בארץ המוצא שלו אינו מוגדר כך ולהפך.

מקרים נוספים בהם אנו פוגשים את הקונפליקט בנושא הוא כאשר אנו מחפשים חלופות עבור זרם פסולת על פי עקרונות כלכלה מעגלית, אנו מנסים למצוא שימוש וחיים חדשים לפסולת של חברה אחת ולהפוך אותה למשאב עבור חברה אחרת.

לסיווג אחיד ומדוייק יש חשיבות גדולה

בייצוא פסולות, דיווחים רגולטורים, בבקרה, התאמות טיפול מיטבי עבור חומרים מסויימים.

 קטלוג הפסולות האירופאי  EWC -European Waste Catalogue הוא צורת קיטלוג לפסולות שהתחילו לעבוד איתה בארץ לפני שנים אחדות על אף שבאירופה השיטה הונחלה לפני יותר מ15 שנים. בשיטה זאת לוקחים את זרם הפסולת ומתאימים אותו על פי תהליך היצור והתעשייה ממנה הוא מגיע- למשל שפכים מתעשיית הפרמאצבטיקה, שמנים מינרלים ממפריד שמנים ועוד.

בקטלוג ישנם 408 סוגי פסולות מסוכנות

434 סוגי פסולות לא מסוכנות

180 פריטי מראה ,פסולת שיכולה להיות מסוכנת או לא מסוכנת כתלות במאייפנים ספציפיים.

פריטי מראה יש לבחון באופן פרטני, פריט מראה יקוטלג כחומר מסוכן אלא אם כן הוכח על ידי אנליזות ובדיקות שונות אחרת.

 

עם הזמן עשו בשיטת הקיטלוג התאמות לרמות הסיכון של הפסולת ולא רק לקטגוריות מהן מגיעה הפסולת.

כיום משרד הגנת הסביבה אימץ את תקנות הדרקטיבה האירופאית EWC 2006/12

ובקרוב יועברו תקנות בכנסת בכדי לקבע את התקנות בחוק.

הוגדרו 14 מאפייני סיכון עיקריים הממוספרים כHP1-HP14 . מאפייני הסיכון מזכירים את תכונות הסיכון של החומרים המסוכנים אך אינם זהים.

מאפייני הסיכון הם:

 1. HP1          נפיץ

 2. HP2        מחמצן

 3. HP3        דליק

 4. HP4        מגרה (גורם לגירוי בעור ונזק לעיניים)

 5. HP5        רעיל לאיבר מסוים, רעיל בנשימה 

 6. HP6        רעיל אקוטי

 7. HP7        מסרטן

 8. HP8        מְאַכֵּל (קורוזיבי)

 9. HP9        מזהם

 10. HP10       רעיל לרבייה

 11. HP11        גורם לשינוי גנטי

 12. HP12       גורם לפליטת גז בעל רעילות חריפה

 13. HP13       גורם לרגישות

 14. HP14       רעיל לסביבה

אופן הקיטלוג מסתמך על(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) GHS.

כל מאפיין סיכון נבדק על ידי מספר מבחנים שקובעים על פי פרמטרים ברורים אם החומר בעל מאפיין סיכון ספציפי. אם ניתן לשלול קיום של תכונות סיכון מסוימות בגלל מקור ותהליך יצור הפסולת , ניתן מלהמנע מביצוע בדיקות אנליטיות עבור תכונות אלה.

עוד יכול לעניין אתכם: סקר סביבתי | סקר שפכים

לסקר פסולת צרו קשר

bottom of page