top of page

סקר מרחקי הפרדה

מרחקי הפרדה.JPG

תאונה במפעל או במתקן תעשייתי, בגינה התרחשה דליפה של חומר רעיל, דליק או נפיץ, עלולה להתפתח לאירוע, המסכן את העובדים והשוהים באתר, את האוכלוסייה בקרבת האתר ואת הסביבה. אי לכך, קיימת מדיניות מוגדרת של המשרד להגנת הסביבה, בנושא מרחקי הפרדה של רצפטורים ציבוריים ממקורות סיכון נייחים. מדיניות זו קובעת מרחקי הפרדה בין מקורות סיכון נייחים לבין מוקדי אוכלוסייה, והיא מתייחסת לעת תכנון ולמצב קיים. מטרת המדיניות להגן על הסביבה ועל בריאות הציבור מתוצאות של אירועי חומרים מסוכנים, כגון פיצוץ או ענן רעיל של חומר מסוכן.

מהו סקר מרחקי הפרדה?

מדיניות המשרד להגנ"ס דורשת את קיומה של רצועת ביטחון החוצצת בין חומרים מסוכנים למקומות ציבוריים, ומתווה את הדרך בה יש לקבוע את גודל הרצועה. על פי המדיניות קיימת הבחנה בין מצב קיים לתכנון ופיתוח עתידי. קביעת רצועת הביטחון נעשית על ידי סקר, הערכת סיכונים, תוך בחינת תרחישים. מטרת הסקר לבחון את עמידת המפעל בדרישות לשמירת מרחקי ההפרדה מהאוכלוסיה, בהתאם לחומרים המסוכנים המשמשים בו ולהשפעתם הפוטנציאלית על הסביבה, ואגב כך, להפחית את החשיפה של האוכלוסיה והסביבה לחומרים מסוכנים.

מהו מקור סיכון?

מקור סיכון הינו שימוש קיים או מתוכנן בכל פעילות הנעשית בחומר מסוכן לרבות שימוש, אחסון, ייצור, טיפול או שינוע בתוך שטח המגרש של חומרים אלו וצנרות בין מפעליות.

מהו רצפטור ציבורי?

על פי מסמך המדיניות רצפטור ציבורי הוא - שימוש או ייעוד, קיימים או מתוכננים, המשמשים או מתוכננים לשהיית אוכלוסייה, לרבות מגורים, מסחר קמעונאי, משרדים משרתי קהל, מוסדות ציבוריים לפי הקבוע בחוק התכנון והבניה, תיירות, מקומות בילוי, אולמות שמחה/גני אירועים, אזורים בהם קיימת שהייה אינטנסיבית של אוכלוסייה בשטחים ציבוריים פתוחים ופארקים, למעט שבילי מטיילים ושצ"פים, מסביב או בתוך אזור תעשייה, השייכים לאזור התעשייה, שימושים מעורבים הכוללים אחד מכל אלה וכן מגרשי החניה שלהם וכל שימוש נוסף שיקבע הממונה. מתקני תעשייה אינם נכללים בהגדרת רצפטור ציבורי, לרבות חנויות מפעל, מסעדות פועלים באזורי תעשייה, מרכזי מבקרים במפעלים. בנוסף, לא ייחשבו לרצפטורים ציבוריים מוסדות חירום ותחנות דלק.

מהו אופן קביעת מרחקי ההפרדה הרצויים?

מרחק ההפרדה בין מקור סיכון המכיל חומרים מסוכנים לבין רצפטור ציבורי יימדד מגבול המגרש בו קיים מקור הסיכון עד לגבול המגרש של הרצפטור הציבורי. הקביעה לוקחת בחשבון את מגוון תרחישים על  פי כמות ואופי החומרים המסוכנים.

באילו מקרים יש צורך בסקר מרחקי הפרדה?
  • בקשה להיתר רעלים למקור סיכון חדש.

  • בקשה לשינוי משמעותי בהיתר רעלים קיים.

  • בעת ביצוע הליכים תכנוניים, הכוללים עיסוק בחומרים מסוכנים או רצפטורים ציבוריים, אשר מתקרבים למקור סיכון.

  • כאשר מתברר כי מקור סיכון נמצאים בקרבה לרצפטור ציבורי, ושניהם מאושרים מבחינה תכנונית.

 

קיימת מגמה גוברת והולכת של קרבה בין מתקנים תעשיתיים לאוכלוסייה, והיא נובעת בין השאר מ:

  • פיתוח עירוני מואץ המביא להתקרבות של המתקנים לאוכלוסייה.

  • תוכניות רבות המאפשרות קרבה מסוכנת של מתקנים לאוכלוסייה.

  • היעדר אכיפה מספקת לעיתים בידי הגופים המוסמכים ובנייה בלתי חוקית.

 

מגמת שיפור בשנים האחרונות

כתוצאה מיישום מדיניות מרחקי ההפרדה של המשרד להגנ"ס, חל שיפור משמעותי במידת הבטיחות וההשפעה של מתקנים תעשייתיים על הסביבה והאוכלוסיה בישראל. בין הגורמים לכך, התקנת אמצעי בטיחות, שיפור טכנולוגיות קיימות, צמצום כמויות חומרים מסוכנים ומעבר לשימוש בחומרים בעלי סיכון נמוך יותר לסביבה ולציבור. בעקבות ביצוע שיפורים אלו על ידי מתקני תעשייה, התאפשרה הקטנה משמעותית של מרחקי ההפרדה הנדרשים ממקורות סיכון, ולעיתים השיפורים אף יייתרו את הצורך במרחק הפרדה.

חברת סוטוק מבצעת סקרי מרחקי הפרדה בעבור מגוון לקוחותיה, הן מהתעשייה והן ממגזרים נוספים כגון חקלאות. בכדי לקבל הצעת מחיר צור קשר.

bottom of page