top of page

Sampling, Sorting, Characterizing Of Municipal Solid Waste (MSW) - Hebrew

בפרויקט זה התבקשנו לאפיין את פעילותם של מספר אתרי פסולת בארץ על מנת למצוא עבורם פתרונות טכנולוגיים חדשים ויעילים יותר. באמצעות דגימה של זרמי פסולת מהאתרים השונים, תוך ניתוחם וסיווגם ע"י בדיקות מעבדה שונות, התבצע מיפוי של הזרמים המוניציפאליים הרלוונטיים לפי בקשת הלקוח.


טיפול בפסולת וסיווגה נחוצים לקביעת תכונות הפסולת, סוג הטיפול המתאים עבורה, והחובות החוקיות הנובעות מכך. היבט חשוב במסגרת הפרויקט היה יצירת דיגום מייצג של הפסולת מכל אתר, וזאת כדי שבסוף התהליך נוכל להמליץ בצורה אמינה ובטוחה על הטכנולוגיה הנכונה בפעילות היומיומית השוטפת, ולא לפי בדיקה המשקפת את הפסולת ברגע אחד בודד.

השלב הראשון של הפרויקט היה כתיבת תוכנית תכנון הדיגום. כלומר, מהיכן ובאילו כמויות תילקח פסולת כדי שלאחר מכן נוכל להסיק מן התוצאות מסקנות איכותיות בעלות ערך פרקטי לעתיד. לאחר מכן התבצע הדיגום עצמו שהצריך ביצוע קפדני ונאמנות לתכנון בשלב הראשון.

הדגימות שנאספו מן האתרים מוינו לסוגים שונים (נייר וקרטון, פלסטיק, פסולת אורגנית, עץ, זכוכית, אלומיניום, מתכות וכו') והועברו למעבדה, שם בוצעו בדיקות ומדידות שונות שעזרו לראות התכונות של כל סוג פסולת. בסוף התהליך, ניתחנו את התוצאות והאנליזות, והוסקו המסקנות בעבור אתרי הטיפול.

דיגום פסולת הוא אחד מן השלבים הראשונים המתבצעים לפני כל פרויקט. מטרתו מיפוי והבנה של מאפייני החומרים והמרכיבים של המערכת לפני תחילת העבודה עצמה, והוא חלק מייעוץ סביבתי מבוסס כלכלה מעגלית בו סוטוק מתמחה. זהו ייעוץ שמתחיל בהבנת הצרכים של הלקוח, עובר להתווית תוכנית עבודה יעילה, ומסתיים במציאת הפתרונות שיובילו לחסכון משמעותי, תוך כדי שמירה על הסביבה.

bottom of page