top of page

חידוש היתר רעלים להובלת חומרים מסוכנים

היתר להובלת רעלים מגדיר את אחריותו של מוביל הרעלים – הכולל את בעל ההיתר (מנהל החברה) ואת נהג הרכב המוביל חומרים מסוכנים. קבוצות החומרים אותם רשאי המוביל להוביל ברכבי ההובלה, קבועות בהיתר הרעלים.

 

רישיון מוביל ורישיון רכב להובלת רעלים, יש לחדש אחת לשנה, גם אם ההיתר מסווג הקטגוריות B או C.

 

מאחר ושירותי הובלת חומרים מסוכנים כוללים עיסוק ברעלים משתנים, מחויבת החברה להחזיק בכרטיסי בטיחות ולהכיר את החומרים המסוכנים אותם היא מובילה, להפריד בין קבוצות סיכון בעת ההובלה ולדווח על אירוע במעורבות חומרים מסוכנים, עד 5 דקות מגילויו.


בשל כך, נדרשת חברת ההובלה לכתוב, להציג ולתרגל נוהל חירום לטיפול באירועי חומרים מסוכנים, לסמן את רכבי ההובלה בשילוט תקני על פי תקנות שירותי הובלה התשס"א – 2001, כמו גם להחזיק בכל אחד מהרכבים ערכת מיגון וציוד לטיפול באירועי חומרים מסוכנים שעלולים להתפתח בעת השינוע, העמסת חומרים מסוכנים או פריקתם.

 

בהגשת הבקשה להיתר נדרש העסק להצהיר על מקומות החניה (ביום ובלילה) של רכבי ההובלה, על מקום שטיפת הרכבים, במטרה לשמור על חיי אדם ועל איכות הסביבה, תוך מניעת הגעת תשטיפים המכילים רעלים שעלולים לפגוע באיכות קרקע ו/או מקורות מים.

 

ההיכרות המעמיקה של סוטוק עם דרישות החוק בהגשת היתר רעלים מיעלת את התהליך, מקצרת זמנים ומאפשרת ללקוח לעמוד בדרישות החוק מבלי לעכב את ההתפתחות העסקית שלו.

bottom of page