top of page
תסקיר השפעה על הסביבה

תסקיר השפעה על הסביבה

תסקיר השפעה על הסביבה הוא מסמך הבוחן את כלל ההשלכות הצפויות כתוצאה מיישום של תוכניות פיתוח או בנייה על הסביבה והאוכלוסיה. צעד זה מסייע ליזם בכל הקשור לקבלת האישורים הנדרשים לתוכנית אל מול הרשויות. אחריות ביצוע התסקיר מוטלת על היזם, וזאת על פי הנחיות מפורטות של המשרד להגנת הסביבה.  

חברת סוטוק הנדסה סביבתית בעלת ניסיון רב בביצוע תסקירי השפעה על הסביבה כחלק מהשירות הרגולטורי של הייעוץ הסביבתי בחברה, ונשמח לעמוד לשירותכם בנושא.

מדוע חשוב לבצע תסקיר?

מטרתו של תסקיר ההשפעה על הסביבה לספק ליזם, לרשויות ולציבור את כל הידע ההכרחי בטרם הוצאת תוכנית אל הפועל, וזאת על מנת למזער כל נזק סביבתי (לקרקע, לאוויר ולמקורות המים) וציבורי (דוגמת רעש וזיהום אוויר). בנוסף, ביצוע תסקיר, לרוב מסייע בהפגת חששות הציבור מפני ההשפעות העתידיות של הפרוייקט הצפוי על הסביבה.

מה כולל תסקיר השפעה על הסביבה?

התסקיר כולל חמישה פרקים:

1. תיאור הסביבה טרם ביצוע התוכנית המוצעת, וזאת על מנת ליצור בסיס השוואתי למצב הסביבה.

2. פירוט הסיבות לבחירת המיקום לביצוע התוכנית המוצעת, והצבעה על היתרונות אל מול מיקומים חלופיים.

3. תיאור ופירוט הפעילות העתידה מביצוע התוכנית המוצעת.

4. פירוט הערכות ההשפעה על הסביבה מהוצאה לפועל של התוכנית המוצעת. בנוסף, מפורטים האמצעים הנדרשים על מנת למזער את ההשפעה השלילית על הסביבה.

5. סיכום ממצאים והמלצות לגבי התוכנית המוצעת.

באילו היבטים עוסק התסקיר הסביבתי?

התסקיר יתייחס וינתח בהתאם לצרכים הספציפיים של כל תוכנית, תוך בחינת היבטים שונים, בינהם: זיהום מים, קרקע ואויר, קרינה, רעש, הערכת סיכונים, טיפול בחומרים מסוכנים, חי וצומח, תכנון פיזי וחזות ונוף.

מתי יש צורך בביצוע תסקיר השפעה על הסביבה?

ביצוע תסקיר מחויב על פי חוק, המעוגן בחוק התכנון והבניה, במקרים בהם מוגשת תכנית אשר ביצועה עלול לגרום להשפעה ניכרת על הסביבה. התסקיר מתוכנן בצורה ספציפית בהתאם לתוכנית המוגשת.

התסקיר מציג את ההשפעות הסיבתיות הכרוכות בהוצאת התוכנית אל הפועל ומראה מהם האמצעים הנדרשים על מנת להפחית את הנזק הסביבתי הצפוי.

בנוסף, התסקיר מסייע בשלב בו נדרשים לבחון השפעות סביבתיות של החלופות השונות לתוכנית המוצעת.

 

מצבים נוספים בהם יש צורך בקיום תסקיר:
  1. אזור תעשיה המותרת בו פעילות העלולה לגרום לזיהום סביבתי, כמו מרכזי אחסון שינוע וייצור של חומרים מזהמים ו/או מסוכנים.

  2. התוכנית כוללת אזור בעל ערך ורגישות סביבתית גבוהה, הנגזר ממשאבי טבע או נוף שבתחומו.

  3. התוכנית מתוכננת באזור בעל חשיפה למפגעים סביבתיים העלולים להשפיע על הוצאת התוכנית אל הפועל והפעילות השוטפת שלה.

תסקיר השפעה על הסביבה הינו מסמך מקיף ומפורט ביותר, בעל חשיבות רבה, והינו חלק מהותי בשלבי התכנון והבנייה. כאמור, יש להכינו בהתאם להנחיות מפורטות של המשרד להגנת הסביבה.

 

מעוניינים בביצוע תסקיר השפעה על הסביבה?

צוות היועצים, האקולוגים והמהנדסים של סוטוק הנדסה סביבתית כאן על מנת לתת לכם את השירות המקצועי ביותר, תוך ייעול התהליך, ליויי שלכם לכל אורך הדרך מול הרגולטורים והתאמה מדויקת לצורכיכם.

bottom of page