top of page
היתר רעלים

היתר רעלים

מהו היתר רעלים?

היתר רעלים הוא אישור עבור מפעל להשתמש, לקנות, למכור או לבצע כל פעולה אחרת הכרוכה בחומרים מסוכנים. בהיתר הרעלים של כל מפעל יש התאמות ובו נכתב איך לאחסן, להשתמש, לשלט ולעבוד עם החומרים המסוכנים. הנפקת היתר רעלים עשויי להיות תהליך ארוך ומייגע בו פונים למספר גורמים כשכל אחד דרישות משלו.

לא פעם קרה לנו שהגענו ללקוח עם היתר רעלים המסווג כA (רמת סיכון הגובהה ביותר) אך בפועל לאחר בחינה של המצב והנתונים התגלה שהוא אמור להיות מסוג B או C. מוזמנים לקרוא כאן על סיווג של היתר רעלים שהשתנה.

ברמת העיקרון הגורם העיקרי שעובדים מולו בנוגע להיתר הוא משרד הגנת הסביבה אך העסק חייב להנפיק גם אישורים מפיקוד העורף ורשות הכבאות.

מי צריך היתר רעלים?

​חובה שכל העוסק ברעלים (חומרים מסוכנים)  על פי חוק חומרים מסוכנים (1993) יחזיק היתר רעלים עדכני ויעמוד בכלל הדרישות של ההיתר. בנוסף על פי החוק אסור לשתף פעולה או לעבוד עם חומרים מסוכנים עם עסק שאין לו היתר רעלים תקף.

מה הדרישות בהיתר רעלים?

בעל היתר  הרעלים מחויב למנוע חדירת חומר מסוכן לשפכים או לקרקע, ולמנוע את פליטתו לאוויר.

היתר הרעלים מפרט את כלל החובות שמחזיק ברעלים מחוייב בהם:

  1. איחסון חומרים מסוכנים- יש להתייחס לסוגי החומרים, מרחקי האיחסון בניהם, אופן האיחסון במאצרות.

  2. שילוט חומרים מסוכנים.

  3. מניעת דליפות ופליטות.

  4. טיפול בשפכים הנוצרים.

  5. אחראי רעלים.

  6. נהלי חירום.

  7. פנקס רעלים ותיעוד- בעל ההיתר מחוייב לדווח על קנייה , מכירה של חומרים מסוכנים בעסק.

  8. פנקס פסולת מסוכנת- בעל ההיתר מחוייב לתעד כל פסולת מסוכנת שנוצרת  ופונתה או טופלה .

  9. הדרכות רעלים- על בעל ההיתר להדריך את הצוות הדרכת רעלים בנוגע לאופי החומרים המסוכנים, הסכנות ודרכי ההתמגנות לכל הפחות אחת לשנה.

  10. אחריות פלילית ועיצומים כספיים במקרה של הפרה.

 

ישנן סוגי תעשיות אשר נדרשות לתוספות להיתר הרעלים שלהם כגון הובלת חומרים מסוכנים, גפ"מ, עיסוק בפסולת מסוכנת בנמלים ועוד.

כפי שניתן לראות ישנם סכנות רבות בעבודה עם חומרים מסוכנים ולכן יש להערך לנושא בהתאם.

כתוצאה מהסיכונים בשימוש והחזקה ברעלים נדרש בעל ההיתר להנפיק סקר מרחקי הפרדה במידה ומדובר בתהליך חדש או חומר חדש שהוא מעוניין להשתמש או לאחסן. הסקר מתאר את הסכנות והתרחישים האפשריים מהחזקת חומרים מסוכנים ואת המרחק המותר מרצפטור ציבורי.

בעל היתר הרעלים מחוייב להגיש את הסקר ועליו לנקוט בכל האמצעי הבטיחות בכדי למנוע סיכון לחיי אדם.

לדרישות הרגולטוריות יש סיבה בסיסית והיא הבטיחות של כולנו.

בסופו של יום כאנשי עבודה אנחנו הולכים לעבודה כדי לחזור הביתה למשפחה בריאים וכתיבת נהלים ועמידה בדרישות הכרוכות בהיתר הרעלים הם מהותיות בשביל שזה יקרה.

כל מפעל מקוטלג על פי רמת סיכון -A,B,C . רמת הסיכון נקבעת על פי סוג התעשייה, כמות החומרים המסוכנים בעסק וריכוזם. מפעל מרמת סיכון A ידרש בחידוש ההיתר כל שנה, מפעל מסוג B כל שנתיים וכו'.בנוסף לתדירות החידוש יש משמעות לגובה האגרה שמפעל ישלם עבור היתר הרעלים. טווח האגרות נע בין 647 ש"ח, בעבור שימוש חד פעמי, ועד 5,185 ש"ח בעבור רמת סיכון A.

על ידי ייעוץ סביבתי נכון ניתן להפחית עלויות, לקצר זמני המתנה ולעיתים אפשר להפחית את סיווג המפעל ולקבל הקלות כמו במקרה של הלקוח הזה.

חברת סוטוק תנפיק עבורך את היתר הרעלים ותטמיע את הדרישות בשטח איתך:

 

החל מספטמבר 2016 החלה הגשת היתר רעלים ממוחשב עבור מפעלים מרמת סיכון A וB.

 

להנפקת היתר רעלים צרו קשר

bottom of page