top of page

Emission Permit metal Surface Coating Plant

בפרויקט זה התבקשנו לבצע עדכון עבור היתר פליטה של מפעל ציפוי מתכות עקב שינויים רבים שבוצעו בו במהלך השנים. היתר הפליטה כולל בתוכו מידע על כלל הפליטות מהמפעל ועמידתם בתקנים הסביבתיים. בנוסף, בהיתר מופיע תיאור כלל התהליכים המתרחשים באתר והשוואתם לטכנולוגיות המיטיביות הקיימות (BAT) לפי סטנדנרט אירופי, סקר סביבתי ותוכנית לסגירת פערים והפחתת פליטות.

ביצוע היתר הפליטה, הכנתו דורשת הבנה מלאה של כלל התהליכים המתרחשים במפעל. כמו כן, איסוף המידע הרלוונטי הנוגע לתחומים רבים, וגיבוש ראייה סביבתית נכונה עבור המפעל היו חלק משמעותי מהאתגר שביצוע היתר הפליטה מספק.

ראשית, היתר הפליטה הצריך מאיתנו להבין מהם התהליכים במפעל האחראים על יצירת מזהמים, המקורות לפליטת מזהמי אוויר, שפכים וקרקע והדרך להתמודד איתם. בתהליך זה אנו שמים דגש על איסוף וניתוח נתונים, מה שמתבטא בביצוע סקר פסולת, סקר שפכים וגיבוש תמונת מצב עבור הפילטות השונות באתר.

בשלב השני, בחנו את הטכנולגיות הזמינות במפעל להתמודדות עם בעיות סביבתיות קיימות והשוואתן מול הטכנולוגיות המתקדמות בעולם. במסגרת ניתוח זה, התווינו תוכנית לסגירת פערים שתעמיד בידי המפעל יכולת התמודדות טובה יותר עם בעיות שונות בעתיד. כאמור, ביצוע היתר פליטה מהווה פרויקט ייעוץ סביבתי מורכב המכיל בתוכו היבטים תהליכיים, כלכליים ורגולטוריים.

בנוסף לכתיבת ההיתר, תפקידה של סוטוק הוא ליווי מול הרשויות אשר מאפשר לעסקים לעמוד בכל התקנים הקבועים בחוק בצורה כלכלית וסביבתית, תוך כדי ליווי מקצועי במהלך התהליך ואחריו.

bottom of page