top of page

דוח תוצרי פירוק בשריפה וחימום

בפרויקט זה התבקשנו לבצע חישובי תוצרי פירוק עבור החומר Sodium dichloroisocyanurate כתוצאה מחימום או שריפה, כאשר התהליך שנבחן הינו אחסון החומר עבור ייצור של טבליות חיטוי.

מפעל דטרגנטים נדרש להוסיף חומר זה להיתר הרעלים שלו ונתקל בעיכוב של חודשים עד לפנייה לחברת סוטוק.

לאחר בחינת כל המסמכים והמידע שסופקו על ידי המפעל, הוצגו המלצות לביצוע התהליך בצורה בטוחה מבחינת מרחקי הפרדה ונהלים.

בהערכת הסיכונים עבור מצב זה, נבדקו כל תנאי השטח הפרטניים עבור המקרה, כגון מבנה המפעל וסביבתו, תנאי המטאורולוגיה של האזור, חומרים נוספים בסביבה העשויים להגיב עם החומר וחומרים מסוכנים בפרט. כחלק מהפרויקט, נבדקו תרחישים שונים על מנת לתאר את האפשרות לתאונות ובכדי לזהות את האמצעים לצורך הקטנת רמת הסיכון. כמו כן, ניתנו המלצות למפעל לעת שגרה וחירום לצורך צמצום ומניעה של הסיכון לסביבה ובמטרה להקל על ביצוע הפעולות הנדרשות במקרה של אירוע שפיכה או שריפה.

בדיקת התהליך והתרחישים האפשריים נעשתה ברמה הגבוהה ביותר, תוך התחשבות בגורמי הסביבה, מצבי קיצון אפשריים, ועל פי תקנות המשרד להגנת הסביבה.

תוספת החומר בהיתר הרעלים התקבל מיד לאחר הגשת הדוח שבוצע על ידי חברת סוטוק. החברה מתמחה בייעוץ סביבתי ונותנת ליווי צמוד לאורך כל תהליך הנפקת היתרי רעלים ועבודה מול גורמי הרגולציה הרלוונטים.

bottom of page