top of page

Historic Soil Survey - Residence Building - Hebrew

את הסקר ההיסטורי ערכנו עבור פרויקט בניה של מבנה חדש מתוקף תמא 38. הבניין, שייבנה במקומו של הבניין הישן, יכלול:

קומת קרקע בשימוש מעורב (מסחר בחזית ודירת גן בעורף)

חמש קומות מגורים טיפוסיות

קומת גג

הסקר ההיסטורי בוצע עבור אתר שנמצא באזור שנקרא בעבר רצועת החרושת, בדרום תל אביב ולפיכך ישנו מספר רב של אתרים בקרבתו, החשודים כמזהמים. בבחינת רדיוס של 400 מטרים מהאתר, נמצאו 21 אתרים החשודים כמזהמים, ועוד שלושה אתרים מזהמים: 2 תחנות דלק פעילות ומפעל לציפוי מתכות שאינו בשימוש. לרוב האתרים האלו ישנן תכניות טיפול, או שכבר נעשה שיפור של איטום ותשתיות, למניעת המשך זיהום קרקע ומי תהום.

הסקר ההיסטורי הינו דו"ח הסוקר זיהומים פוטנציאליים בקרקע, הנובעים מפעילות שהתקיימה על המגרש מיום הקמת הבניין הראשון (בשנת 1931) על שימושיו השונים במהלך השנים (מסחר ומגורים), וזיהומים קיימים ופוטנציאליים הנובעים מקרבת היסודות למי התהום, לקווי ביוב עירוני, לתחנות דלק למפעלים בהם נעשה שימוש בחומרים מסוכנים, ולמקורות זיהום אפשריים נוספים.

​על מנת לקבל היתר בניה, על היזם להגיש את הסקר ההיסטורי לאישור המשרד להגנת הסביבה, שבסמכותו לדרוש ביצוע סקר קרקע, שיקום קרקעות או כל פעולה אחרת במידת הצורך, טרם בניית הבניין החדש.

בשלב הראשון בביצוע הסקר ההיסטורי, אספנו מידע מהרשויות השונות (עיריית ת"א-יפו, רשות המים, מנהל התכנון, המכון הגיאולוגי ועוד) במטרה לרכז נתונים על זיהומי קרקע פוטנציאליים ולמנוע פגיעה בתשתיות קיימות, או במאגר מי התהום, מאחר ובנין חדש, גבוה יותר, דורש ביסוס עמוק יותר בקרקע. בנוסף, חפירה בקרקע מזוהמת עלולה לשחרר מזהמים לסביבה ולפגוע בבריאות הילדים המתחנכים במוסדות לימוד סמוכים, בדיירים, בבעלי עסקים ובעוברי אורח, ברדיוס שעלול להגיע למספר קילומטרים ממוקד הזיהום.

בנוסף למידע על זיהום קרקע פוטנציאלי, אספנו נתונים פיזיים, גיאולוגיים, הידרולוגיים, התראות לחלקות סמוכות לחלקה הנסקרת, ייעודי קרקע עתידיים ועוד.

מתקנים בעלי אופי מזהם כוללים בין היתר מוסכים, תחנות דלק, מתקני טיהור שפכים וכל מתקן או מפעל אחר, העושה שימוש בחומרים מסוכנים בעלי פוטנציאל לזיהום הקרקע.

בסביבת האתר היו מספר מפעלי ציפוי מתכות שהיוו חשש לזיהום קרקע , בנוסף אליהם התגלו מקורות שונים בסביבת האתר שהעלו חשש לגזי קרקע.

בשלב השני בביצוע הסקר ההיסטורי ערכנו ביקור באתר לסקירה ואיתור ממצאים שאינם מתועדים מסיבות שונות (פעילות ללא היתר, למשל). תיעדנו ממצאים אלו והגשנו חוות דעת באשר לממצאים אלו. במקביל השווינו בין תצלומי אוויר מתקופות שונות לצורך איתור ומעקב אחר שינויים שלא תועדו.

בשלב הסופי ריכזנו את הנתונים והממצאים, והגשנו ליזם ולמשרד הגנת הסביבה חוות דעת ובה תוכנית לדיגום קרקע מזוהמת וגז קרקע, לצורך איתור וטיפול במזהמים שעלולים להסב נזק לבריאות הציבור והסביבה.

כחברה המספקת שירותי ייעוץ סביבתי, אנו בסוטוק הנדסה סביבתית, נמצאים בקשר הדוק עם המשרד להגנת הסביבה, מעודכנים בזמן אמת בשינויים רגולטוריים, הקשורים לשימור ושיקום קרקעות ולשמירה על הסביבה.

bottom of page