top of page

תסקיר השפעה על הסביבה

בפרויקט זה נדרשנו לבצע תסקיר השפעה על הסביבה עבור חברה בסדר גודל ארצי לפני מכירה של אחד המפעלים שלה.

בבדיקה זו נסקרו ההיבטים הסביבתיים של האתר, ביניהם איכות אוויר, טיפול בשפכים, שימוש ואחסון של חומרים מסוכנים, סקר קרקע, ועוד. במסגרת פרוייקט זה ניתן לחברה ייעוץ סביבתי כיצד לשפר את התהליכים הקיימים במפעל על מנת למנוע פגיעה בסביבה, לחסוך באנרגיה ולעמוד בדרישות השונות, בין היתר של המשרד להגנת הסביבה.

הסקירה נעשתה בלוח זמנים מצומצם מאוד, ויחד עם הדרישה לבצע את התהליך במהירות, הוא בוצע באופן המקצועי והמעמיק ביותר, תוך התחשבות בכל הגורמים.

בסקר זה נבדקה העמידה בתקנים ובדרישות השונות וביניהם הדרישות של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. נעשתה בדיקה של מערך הטיפול בשפכים תעשיתיים על ידי ביצוע ניתוחים של איכויות השפכים בכל אחד משלבי המט"ש באתר, תוך השוואת ריכוזי כל הפרמטרים בשפכים (לדו': צריכת חמצן ביולוגית וכימית, יסודות שונים ומתכות כבדות) לערכים הנדרשים על פי ההסכמים השונים של האתר והדרישות הרגולטוריות. ניתנו המלצות לגבי המשך הפעלת המט"ש, כולל דרכים לשיפור התהליכים הקיימים ועמידה ביעדים.

במסגרת פרויקט זה בוצע גם סקר טכנולוגיות- ניתוח מעמיק ומקצועי של כלל הטכנולוגיות שבשימוש באתר אל מול הטכנולוגיה הקיימת הטובה ביותר (BAT-Best Available Technology), מסמך הנקרא גם BREF (Best Available Techniques Reference document) של האיחוד האירופי, המשמש בסיס מידע מקובל לקביעת הטכניקה הטובה ביותר הזמינה. נבדקה העמידה של האתר בקריטריונים אלה, ובנקודות שבהם לא הייתה עמידה בטכנולוגיה המיטבית, נבדקה העלות הכספית שתידרש לצורך השלמה של כל אחד מהפערים.

בסקר נבדקה לעומק השפעת האתר על איכות האוויר, כגון ערכי פליטה והתקנים קיימים למניעת זיהום אוויר, ניטור ודיגום של הפרמטרים השונים, ועוד. נבדק גם כן מצב הקרקע ואמצעי ההגנה עליה ועל מי התהום, כולל ניתוח סקרים היסטוריים של אזור האתר. בסקר נותח לעומק מערך הטיפול בשפכים, כולל איכויות הבוצה, מי הקולחין ומי קירור המשמשים לתהליכים באתר. נסקרו גם אלמנטים הידרולוגיים של האתר, דוגמת נגר עילי ומי נקז. לבסוף, נבדקו גם פערים קיימים בניטור, דיווח ופערים טכנולוגיים שעליהם יש לגשר.

במיוחד במקרה של מפעלים גדולים, החשיבות של ייעוץ סביבתי היא עליונה, ומסייעת לבעל המפעל לבצע את ההחלטות הטובות ביותר עבור העסק שלו, מבחינה סביבתית, אקולוגית, כלכלית ותהליכית. הייעוץ מסייע לבעל העסק להימנע מפגיעה בסביבה, אשר עלולה להגיע לממדים גדולים במיוחד כאשר מדובר במפעלים בסדר גודל ארצי, אשר מתרחשים בהם תהליכים אינטנסיביים בכל שעות היממה. בנוסף, על ידי בחירה נכונה של טכנולוגיות ותפעול נכון של התהליכים השונים במפעל, יכול בעל עסק לייעל כלכלית את העסק שלו ובו זמנית להימנע מקנסות מיותרים.

חברת סוטוק מאפשרת ללקוחותיה להפוך אתגרים סביבתיים שהיו במצב אחר עולים להם כסף, לרווחים, על ידי שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר ועבודה לצד חברות התכנון, ייעוץ וטיפול בפסולת הגדולות בעולם. לחברת סוטוק ניסיון מעשי בייעוץ סביבתי, טיפול בשפכים תעשיhתיים, ייצוא פסולת, ניהול פרויקטים וסקרי סיכונים.

bottom of page