top of page

סקר היסטורי פרויקט מבנה משרדים - צ'ק פוסט חיפה

בפרויקט זה התבקשנו לבצע סקר היסטורי לצורך הקמת מבנה משרדי באזור הצ'ק פוסט בחיפה.

סקר היסטורי או בשמו המלא - סקר קרקע היסטורי הוא דו"ח המעיד על פוטנציאל הזיהום בקרקע – ניתן לקרוא בהרחבה – בקישור לסקר היסטורי. בכדי לקבל היתרי בנייה לפרויקט נדרש היזם להיעזר בייעוץ סביבתי מחברתנו לצורך עריכת סקר היסטורי לאתר בעבור המשרד להגנת הסביבה. בסמכות המשרד לקבוע את מידת הפוטנציאל הזיהומי בקרקע ובהתאם לכך לאשר את הליך קבלת היתרי הבנייה או להמשיך ולבצע פעולות כגון סקר קרקע לצורך שיקום הקרקע המזוהמת טרם תחילת עבודות הבנייה.

סקר זה נערך עבור שטח אשר מיועד בתב"א לשימוש תעשייתי, בעת עריכת הסקר לא היו מבנים קודמים באתר. בשלב הראשון בביצוע הסקר נאסף מידע מרשויות שונות(משרד הבריאות, רשות המים וכו') כמו קידוחי מי שתייה, בורות חלחול לפסולות ונגר עילי, הרכב שכבות הקרקע בסביבת האתר, כיוון זרימת הנגר העילי והתת קרקעי. יחד עם מידע זה נאסף מידע תכנוני מאגפי ההנדסה ברשויות התכנון המקומיות ובו מידע על מבנים בסביבת האזור(לאורך השנים), תחנות דלק, מוסכים מפעלים וכל מבנה אשר בא במגע עם חומרים מסוכנים בעלי פוטנציאל זיהומי. שלב נוסף בשלב איסוף המידע הוא איתור תצלומי אוויר. תצלומי האוויר שהושגו תרמו מידע על מצב האתר וסביבתו בשנים קודמות. בעזרתן אותרו מבנים פיראטיים כמו משחטת רכבים ישנים שהוקמה באזור.

איסוף המידע נעשה מתוך ההבנה כי זיהום קרקע שאינו מתפרק עלול להסב נזק רב עם השנים לאדם ולסביבה בדרכים שונות. ייעוץ סביבתי המתבסס על הבנה והכרה מעמיקה של סוגי המזהמים כמפורט בחוק חומרים מסוכנים(1993), אופן הזיהום ופוטנציאל ההסעה שלהם בקרקע/אוויר תורם רבות על איכות ובהירות הסקר ההיסטורי.

לאחר ריכוז המידע שנאסף התבצעה סקירה פיזית בשטח האתר, בסקירה נתגלו ממצאים שאינם מתועדים ברשויות השונות. בין היתר זוהו ערימות פסולות בניין שונות בסביבת האתר, מבנים הקיימים בסמוך ללא היתרים. כל אלו מתועדים על ידי צוות הסוקרים ומצורפים אף הם לדו"ח בתוספת פרשנות הממצאים.

שלב נוסף בביצוע סקר היסטורי הוא ראיונות עבור מנהל האתר, ומספר עובדים שונים בעלי תפקידים היכולים לספק מידע על אופי השלכת הפסולות, סוגי המזהמים אשר באו בשימוש באתר לאורך השנים וכיוצא בדבר. מאחר ולמזהמים יכולת הסעה בנתיבי קרקע/אוויר/מים שונים יש לתשאל בעלי תפקידי מפתח במבנים בעלי פוטנציאל זיהומי הנמצאים בסביבת האתר.

השלב הסופי בסקר הוא ריכוז הממצאים שונים, סקירת סוגי המזהמים(במידה ונמצאו) ומתן מידע על אופי הסיכון ודרכי טיפול בו, הפקת מסקנות, המלצה להמשך ושליחתו למשרד להגנת הסביבה.

בסוטוק המתמחה בייעוץ סביבתי, מתעדכנים יום יום בשינויים אודות הרגולציה בנושאי שימור קרקעות ושיקום קרקעות מזוהמות, שומרים על קשר הדוק עם המשרד להגנת הסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים, מבינים את החשיבות בביצוע סקר היסטורי בצורה ברורה ורחבה העונה לכלל דרישות הרגולציה.

זמן קצר לאחר הגשת הסקר התקבלה המלצת סוטוק על ידי המשרד להגנת הסביבה כי אין חשש לפוטנציאל זיהומי באתר הנבחן. תוך זמן קצר התבצע הסקר בצורה יסודית ומקיפה ואישרה ליזם להתקדם בפרויקט ללא צורך בפעולות שיקום עבור זיהום בקרקע.

bottom of page