top of page

אחראי רעלים

Updated: May 9

כל מפעל מחויב בהיתר רעלים. היתר רעלים הוא אישור עבור מפעל להשתמש, לקנות, למכור או לבצע כל פעולה אחרת הכרוכה בחומרים מסוכנים.


אחראי הרעלים הוא האדם במפעל שבקיא בהיתר הרעלים ובחומרים המסוכנים שהמפעל מתעסק בהם.


תפקידו של אחראי הרעלים בארגון מוגדר בטופס הבקשה להיתר רעלים ונדרש מכל ארגון, העוסק ברעלים (כימיקליים), כמוגדר בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 1993, במידה והעיסוק כולל כמויות וריכוזים העולים על הקבוע בתקנות סיווג ופטור התשנ"ו 1996.


עיסוק ברעלים ללא היתר רעלים מהווה עבירה פלילית.


מיהו אחראי רעלים?

אחראי רעלים יהיה עובד של הארגון ללא רישום פלילי, אשר מכיר היטב את תכונותיהם של הרעלים המפורטים בתוספת הראשונה של היתר הרעלים ואת אופן הטיפול בהם, הן בטיפול שוטף והן באירוע חריג.


מאחראי הרעלים נדרש טיפול מקצועי ובטיחותי תוך שמירה על הסביבה.


הפסקת עבודתו של אחראי רעלים מהווה הפרת תנאי מיוחד בהיתר. לכן, יש להודיע לממונה על החלפת אחראי רעלים מבעוד מועד כדי לאפשר הוצאת היתר רעלים חדש או תיקון ההיתר הקיים.


אחראי רעלים
אחראי רעלים


מהם תפקידיו של אחראי רעלים?

כפי שמפורט בהיתר, על אחראי הרעלים לדאוג לדברים הבאים:

• אחסון חומרים מסוכנים – יש להתייחס לסוגי החומרים, מרחקי האחסון בניהם, אופן האחסון וכו'.

• שילוט חומרים מסוכנים.

• מניעת דליפות ופליטות.

• טיפול בשפכים הנוצרים.

• נהלי חירום.

• פנקס רעלים ותיעוד – ההיתר מחייב לדווח על קנייה ומכירה של חומרים מסוכנים בעסק.

• פנקס פסולת מסוכנת – ההיתר מחייב לתעד כל פסולת מסוכנת שנוצרת ופונתה או טופלה.

• הדרכות רעלים – ההיתר מחייב להדריך את הצוות הדרכת רעלים בנוגע לאופי החומרים המסוכנים, הסכנות ודרכי ההתמגנות לכל הפחות אחת לשנה.


מה עוד צריך לדעת על היתר רעלים?

את היתר הרעלים יש להגיש 3 חודשים לפני תאריך התפוגה שלו. עם זאת, בשל מורכבות התהליך מומלץ להתחיל את תהליך הגשת ההיתר לפחות 5 חודשים לפני שתאריך התפוגה מסתיים.


ישנן סוגי תעשיות אשר נדרשות לתוספות להיתר הרעלים שלהם כגון הובלת חומרים מסוכנים, גפ"מ, עיסוק בפסולת מסוכנת בנמלים ועוד.


כתוצאה מהסיכונים בשימוש והחזקה ברעלים נדרש בעל ההיתר להנפיק סקר מרחקי הפרדה (עבור חלק מהחומרים המסוכנים) במידה ומדובר בתהליך חדש או חומר חדש שהוא מעוניין להשתמש או לאחסן.


הסקר מתאר את הסכנות והתרחישים האפשריים הנובעים מהחזקת חומרים מסוכנים ואת המרחק המותר מרצפטור ציבורי.


בעל היתר הרעלים מחויב להגיש את הסקר ועליו לנקוט בכל האמצעי הבטיחות בכדי למנוע סיכון לחיי אדם.


כל מפעל מקוטלג על פי רמת סיכון – A / B / C. רמת הסיכון נקבעת על פי סוג התעשייה, כמות החומרים המסוכנים בעסק וריכוזם.


מפעל מרמת סיכון A יידרש בחידוש ההיתר כל שנה, מפעל מסוג B כל שנתיים וכיוצא בזה. בנוסף לתדירות החידוש, לרמת הסיכון יש משמעות גם בהתייחס לגובה האגרה שמפעל ישלם עבור היתר הרעלים. טווח האגרות נע בין 647 ש"ח בעבור שימוש חד פעמי, ועד 5,185 ש"ח בעבור רמת סיכון A.


מי יכול לקבל היתר רעלים?

היתר רעלים ניתן, ע"פ החוק, למבקש שידוע כאדם הגון, דהיינו – אדם שלא ביצע עבירה שיש עמה קלון או עבירה הקשורה בחומרים מסוכנים.


על ידי ייעוץ סביבתי נכון ניתן להפחית עלויות, לקצר זמני המתנה ולעתים אפשר להוריד את רמת סיווג המפעל ולקבל הקלות.


יועצי הסביבה של חברת סוטוק ינפיקו עבורך את היתר הרעלים ויטמיעו יחד איתך את הדרישות בשטח:


• הנפקה וחידוש של היתר רעלים.

• ליווי בעבודה מול כלל הגופים הרגולטורים עד להנפקת האישור.

• כתיבת נהלי בטיחות לעבודה עם חומרים מסוכנים במפעל.

• הטמעת כלל הנהלים, אופן אחסון וסימון החומרים המסוכנים, עבודה בטוחה עם חומרים מסוכנים.

• זיהוי וקטלוג החומרים, רישום ע"פ מספרי או"ם ומספריCAS , כמויות וריכוזים עבורם נדרש היתר רעלים.

• הדרכות רעלים לעובדים.

• סקר מרחקי הפרדה.


עוד יכול לעניין אתכם: יועץ שפכים | מיחזור פסולת תעשייתית


20 views0 comments

コメント


bottom of page