top of page
תיק מפעל.JPG

תיק מפעל

על מנת להתמודד עם הסכנה הטמונה בשימוש בחומרים מסוכנים, קבעה המדינה בחוק תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ"ג- 1993, כי כל מפעל המחזיק והמשתמש בחומרים המוגדרים לפי החוק כחומרים מסוכנים מחוייב להכין תיק מפעל.

סוטוק הנדסה סביבתית כותבת תיקי מפעל למפעלים העוסקים בחומרים מסוכנים. במהלך התהליך אנו מלווים את הלקוח בצורה מקצועית במטרה לסיים את הפרויקט במהירות וביעילות, מקפידים על לוחות הזמנים, ומשלבים את דרישות הרגולציה השונות בייעוץ הסביבתי שמוענק ללקוח במהלך הפרויקט.

מהו תיק מפעל?

תיק המפעל הוא מסמך העוסק בכללותו במוכנות המפעל לאירוע חירום כתוצאה מהימצאות חומרים מסוכנים בשטחו. מטרתו ניתוח של הסיכונים האפשריים מהחומרים המסוכנים באתר ומהן דרכי ההתמודדות עימם.

ראשית, עוסק התיק בתיאור השיטה הכללית לטיפול באירועי חירום באתר ובהסבר כללי על המפעל. בחלק זה מתוארת פעילות המפעל הקשורה לחומרים מסוכנים , וניתן מידע על צוותי הטיפול במפעל ומחוצה לו האחראים בשעת חירום. לאחר מכן, מפורטים תרגולי החירום שנערכו באתר בשנים האחרונות ואירועי חירום, במידה והיו.                       

חלקו המרכזי של תיק המפעל הוא נוהל החירום המפעלי על כל מרכיביו. נוהל זה מכיל מידע רב הנוגע לנהלי התגובה המיידיים לאירוע חירום, ומפרט מיהם הגורמים הפנימיים הרלוונטיים במפעל לטיפול בארוע חירום ואופן התנהלותם בעת זו. בנוסף מופיעים הגורמים החיצוניים הרלוונטים מולם יש להתנהל באירוע חירום והדרכים לכך.

לאחר נוהל החירום המפעלי מובאים נתונים מפורטים על מתקני ייצור ואתרי אחסון של חומרים מסוכנים במפעל, רשימת אמצעי חילוץ, כיבוי ושינוע, היתר רעלים, ורשימת תרחישי חירום אפשריים ובקרת הנזקים הרלוונטית עבורם. כמו כן, חלק זה כולל מידע על כוח האדם במפעל ואופן הטיפול באוכלוסייתו בעת חירום.

 

מי נדרש להכין תיק מפעל?

ע"פ תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשי"ג – 1993 סעיף 4 (א): כל בעל מפעל מסוכן, כלומר עסק טעון רישוי כמשמעותו בחוק, שבו מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או פסולת של חומרים כאלה, או שחומרים מסוכנים נוצרים בתהליך העיבוד או הייצור שבו מחוייב בכתיבת תיק מפעל. כל מפעל כמתואר לעיל מחוייב בתיק מפעל עדכני שקיומו נאכף ע"י המשרד להגנת הסביבה .

 

שלבי הכנת תיק מפעל

כתיבת המסמך מתחילה באיסוף המידע הרלוונטי להכנתו, ארגונו וסידורו. מתבצע סיור בשטח שמטרתו להבין לעומק את התהליכים הכוללים חומרים מסוכנים והסיכונים הפוטנציאליים הקיימים באתר, להכיר את הגורמים הרלוונטיים ואת צרכיהם השונים בפעילות שוטפת ובעת חירום.

לאחר מכן אנו מגבשים את התפיסה הכוללת לגבי מהות מצבי החירום האפשריים במפעל ודרך ההתמודדות הכללית עימם. בשלב זה מתבצע ניתוח סיכונים עבור כל תרחיש אפשרי. ניתוח זה מאפשר לנו לדעת אילו פעולות תידרשנה מהמפעל על מנת להתמודד בהצלחה עם כל אירוע, מה המצב כיום ואיך ניתן לסגור פערים קיימים בצורה יעילה וחסכונית.

 

במהלך כל התהליך, אנו משלבים את הידע שלנו בליווי מול רשויות. לסוטוק המתמחה בייעוץ סביבתי, ניסיון רב והיכרות עמוקה עם נהלי המשרד להגנת הסביבה. כתיבת תיק המפעל על ידינו מאפשר לעסק שלך לעמוד בתקנות הקבועות בחוק, להימנע מקנסות מיותרים ותלונות, להתייעל, תוך כדי שמירה על הסביבה ובריאות הציבור.

bottom of page