top of page

Emissions Permit Update - Hebrew

בכל תהליך תעשייתי, נוצרים תוצרי לוואי ומזהמים, איתם מחויב המפעל להתמודד בדרכים שונות, בין אם בהחזרה למעגל היצור, מציאת ייעוד חדש עבורם (כמוצר שונה, או במסגרת סימביוזה תעשייתית), טיהור ופליטה לסביבה, או העברתם להטמנה באתר מוסדר.

עדכון היתר הפליטה, הנערך אחת ל-7 שנים, מתאר את כלל תהליכי הייצור הקיימים והעדכניים במפעל, על המרכיבים השונים המשפיעים על הסביבה (פליטות לאוויר, שפכים, וכל פסולת אחרת היוצאת משטח המפעל), כולל שלבי פריקת חומרי הגלם ואריזת התוצרים.

על הפרויקט בפרויקט זה ביצענו עדכון היתר פליטה עבור מפעל תוספי מזון גדול. העבודה על היתר הפליטה הנ"ל ארכה מספר חודשים, במהלכן הקדשנו שעות רבות של עבודה מדוקדקת ותשומת לב לכל פרט ופרט. ​ בשלב הראשון ריכזנו וניתחנו:

  • נתונים של מעל ל100 אנליזות שפכים, אנליזות מדיגומי חטף ודיגומים מורכבים.

  • דיגומים של מעל 20 ארובות שכל אחת מהן נדגמה מספר פעמים מאז היתר הפליטה הקודם.

  • נתוני פסולת מוצקה שיצאה מהמפעל על מנת לאפיין את הפעילות השוטפת.

  • שימוש במים ואנרגיה.

בשלב השני, השווינו את המצב הקיים אל מול דרישות החוק - שהתעדכנו מאז עריכת היתר הפליטה הקודם, ואל מול הטכנולוגיות המיטביות (BAT), בחנו את הפערים שיש לסגור וקבענו עם נציגי המפעל את לוחות הזמנים ואת הדרכים להשיג אותם. במהלך כל שלבי העבודה על היתר הפליטה, קיימנו קשר רציף עם המפעל, לצורך הבהרות והשלמת פרטים חסרים. ​ נכון לשנת ההגשה של היתר הפליטה, על כלל תהליכי הייצור במפעל להתאים לטכנולוגיות המיטביות הקיימות (BAT), שנקבעו על פי סטנדרטים אירופאיים. לכן, היתר הפליטה מאפשר לבעלי המפעל, בעזרת חברת הייעוץ הסביבתית, לבחון מחדש את תהליכי הייצור ולערוך את ההתאמות הנדרשות, לצורך עמידה בתקנים (רגולציה), התייעלות כלכלית, אנרגטית ותפעולית. ביצוע היתר פליטה הוא פרויקט ייעוץ סביבתי מורכב, המשלב בתוכו דיסציפלינות מתחומי הנדסת סביבה, הכלכלה והרגולציה. העבודה על היתר הפליטה דורשת הבנה הוליסטית של תהליכי הייצור המתקיימים במפעל, ואת השפעותיהם על הסביבה.


bottom of page