סקר מרחקי הפרדה

אתר אחסנה במפרץ חיפה

בפרויקט זה התבקשנו לבצע סקר מרחקי הפרדה עבור מתקן איחסון שמעוניין לקבל היתר רעלים. סקר מרחקי ההפרדה בוצע עבור תרחיש בו מבוצע איחסון איזוטנקים ריקים.

איזוטנקים ריקים מוגדרים כמסוכנים על אף שתכולתם רוקנה, כיוון שבפועל הם עדיין מכילים שאריות מהחומר האחרון. רק לאחר שטיפה של האיזוטנק באתר מורשה יוגדרו כלא מסוכנים.

נבחנו מספר חומרים ותרחישים אפשריים . מרבית החומרים שנבדקו היו מקבוצת סיכון 3,8,9 (וגם מעט  חומרים מקלאס 6, 5.)בתנאים התואמים את אתר האיחסון.

במהלך הסקר נבחנו תרחישים שונים הכוללים :

-שפיכת חומרים דליקים- אפשרות להצתה ושרפה.

-שפיכת חומרים דליקים- אפשרות לפיצוץ עקב תופעת BLEVE

-שפיכת חומרים רעלים-התפשטות ענן רעיל.

הלקוח פנה לחברת סוטוק לביצוע הסקר בכדי לקבל היתר רעלים. חברת סוטוק ליוותה את הלקוח גם לאחר השלמת הסקר מול הרשויות השונות.

 

Mobile :+972-54-7499711 Email : maor@sutok.co.il Adress: Haifa , Israel. ​​​© 2020 by Sutok | Site Map

 

  • sutok YouTube
  • Instagram Sutok
  • Facebook Sutok
  • LinkedIn Sutok
  • Twitter Sutok

היתר רעלים | היתר פליטה | תסקיר השפעה על הסביבה | פינוי פסולת מסוכנת | ייעוץ סביבתי | תיק מפעל | טיפול בשפכים | טיפול בפסולת מסוכנת